System pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej

System HERMES to nasz najnowszy produkt, oparty o wiodące technologie informatyczne, służący do wspierania przedsiębiorstw w procesie zarządzania i efektywnego gospodarowania mocą oraz pobieraną lub oddawaną energią elektryczną przez pojazdy trakcyjne.

Jest on dedykowany przedsiębiorstwom posiadającym elektryczne zespoły trakcyjne i lokomotywy elektryczne, w których zostały zainstalowane liczniki energii elektrycznej lub przedsiębiorstwom dopiero przewidującym ich instalację.

System służy do zarządzania energią elektryczną zużywaną na cele trakcyjne poprzez zbieranie danych o jej zużyciu w stworzonej do tego celu bazie danych przedsiębiorstwa. System służy też do wykonywania analiz optymalizacyjnych, prowadzenia gospodarki energetycznej trakcyjnej - pozwalających na racjonalne zamawianie mocy i energii dla pojazdów trakcyjnych u sprzedawcy energii elektrycznej, tworzenia raportów dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną oraz dla zarządu przedsiębiorstwa, a także do tworzenia w zharmonizowanej formie prezentacji danych pomiarowych (także pomiarowo-rozliczeniowych) zużywanej mocy i energii trakcyjnej.

System HERMES jest zgodny z normą PN-EN 50463:2018 oraz wymogami TSI-ENE i TSI LOC & PAS i działa z wykorzystaniem danych generowanych przez liczniki prądu stałego serii EM3000 v.1, v.2, v.3 (Sesto Sp. z o.o.), LE3000plus oraz i-LE3000 (Elester-PKP Sp. z o.o.), AEM CU (ALSTOM), EM4T (LEM) oraz REM102 (HaslerRail). System może być stosowany również do obsługi innych typów liczników prądu stałego oraz przemiennego, które pojawią się na rynku.

System wykonany jest w formie internetowej aplikacji, bardzo przyjaznej dla użytkownika, która działa na każdym komputerze z dostępem do internetu i pozwala między innymi na:

 • zarządzanie danymi o zużytej energii przez pojazdy trakcyjne,
 • zmniejszenie opłat za energię trakcyjną (optymalizacja zamawiania mocy i energii),
 • wykonywanie analiz wspierających przewoźnika w doborze taryfy dla energii elektrycznej,
 • obszarowe rozliczanie energii trakcyjnej,
 • lokalizację pojazdów trakcyjnych,
 • monitoring sytuacji taborowej przewoźnika,
 • kontrolę ekonomiki jazdy maszynistów,
 • wykonywanie analiz efektywności pracy pojazdów trakcyjnych,
 • standaryzację procesów zarządzania energią trakcyjną i urządzeń do jej pomiaru.

Podstawowe moduły Systemu HERMES (wersja 6)

OBIEKTY

Moduł oprogramowania pozwalający na prowadzenie ewidencji liczników, pojazdów trakcyjnych oraz wprowadzania innych elementów informacyjnych, precyzujących miejsce przynależności i miejsce użytkowania wraz z historią użytkowania. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • szczegółowa ewidencja pojazdów trakcyjnych,
 • szczegółowa ewidencja liczników,
 • ewidencja boczników i/lub przetworników,
 • zaawansowane wyszukiwanie obiektów,
 • dodawanie załączników tekstowych lub graficznych,
 • określanie mocy umownej dla pojazdów trakcyjnych,
 • przyporządkowanie pojazdów do jednostek macierzystych,
 • zarządzanie pojazdami, licznikami i jednostkami macierzystymi,
 • wybór ikon graficznych rozróżniających pojazdy trakcyjne różnych typów,
 • podgląd i zarządzanie historią zmian liczników instalowanych na pojazdach trakcyjnych.

RAPORTY GŁÓWNE

Moduł oprogramowania pozwalający na tworzenie i generowanie różnego rodzaju raportów i zestawień w wersji tabelarycznej lub za pomocą wykresów ogólnych i szczegółowych. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • tworzenie raportów wg wielkości fizycznych,
 • tworzenie raportów zdarzeń dot. pracy licznika,
 • tworzenie raportów optymalizujących zużywanej mocy i energii,
 • tworzenie raportów dotyczących profilu zużycia energii wg uwarunkowań związanych z naliczaniem opłaty mocowej,
 • agregowanie danych (5-min, 15-min, godzina, doba itp.),
 • przeglądanie w formie tabelarycznej,
 • przeglądanie w formie skalowalnych wykresów ogólnych i szczegółowych,
 • powiększanie fragmentów wykresu,
 • wyznaczanie linii trendu,
 • wykresy mocy umownej,
 • generowanie raportów on-line (w czasie rzeczywistym),
 • określanie parametrów takich jak: daty, rozbicia czasowe danych, formaty raportów, wartości sumaryczne, minimalne, maksymalne, średnie, parametry analiz itp.,
 • szukanie wartości minimalnych lub maksymalnych z automatycznym zaznaczeniem w tabeli i na wykresie,
 • dodawanie dynamicznych notatek do generowanych raportów,
 • eksport raportów do formatów PDF, Excel, HTML oraz CSV,
 • raportowanie e-mail (wysyłanie raportów automatycznych pocztą elektroniczną).

RAPORTY SPECJALNE

Moduł oprogramowania pozwalający na przeglądanie automatycznie tworzonych zestawień dotyczących poprawności danych licznikowych. Do podstawowych zestawień należą:

 • porównanie danych profilowych ze wskazaniami liczników,
 • raport danych zaburzonych,
 • raport kontroli poprawności układu GPS,
 • raport legalizacji liczników,
 • raport historii zmian liczników,
 • raport energii maksymalnej dla okresu odczytu licznika,
 • raport kontroli rejestrów energii oraz rozbieżności danych,
 • automatyczne zestawienia energii, wskazań, obiektów.

OBSZARY

Moduł oprogramowania pozwalający na tworzenie szablonów raportów obszarowych zarówno dla obszarów terenowych (np. lokomotywownia, województwo, cały kraj, państwa ościenne) jak i obszarów czasowych. Tworzenie nowych obszarów terenowych realizowane jest przy pomocy przyjaznych narzędzi graficznych opartych o mapy on-line. Użytkownicy mają możliwość porównywania zużytej bądź oddanej energii elektrycznej przez pojazdy trakcyjne dla jednego lub wielu obszarów jednocześnie również z uwzględnieniem specyfiki warunków naliczania opłaty mocowej.

ANALIZY

Moduł oprogramowania umożliwiający wykonywanie analiz związanych z wyceną zużywanej energii wg cenników energii oraz różnych taryf. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • generowanie raportów,
 • zarządzanie składnikami taryfowymi,
 • tworzenie szablonów raportów rozliczeniowych,
 • tworzenie szablonów raportów optymalizacyjnych,
 • tworzenie raportów w rozbiciu o różne taryfy energii dla głównego lub własnego wzorca stref czasowych,
 • tworzenie własnych kalendarzy jedno- lub wielostrefowych.

PROFILE

Moduł oprogramowania umożliwiający tworzenie profili energetycznych tras kolejowych oraz badanie ekonomiki jazdy maszynistów. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • zarządzanie maszynistami,
 • zarządzanie trasami wraz ze stacjami pośrednimi i krańcowymi,
 • zarządzanie profilami wraz z ich generacją,
 • tworzenie raportów profilowych,
 • badanie ekonomiki jazdy maszynistów,
 • porównywanie profili dla różnych parametrów, typów pojazdów bądź okresów.

MONITOROWANIE

Moduł oprogramowania umożliwiający lokalizację na mapie aktualnej bądź historycznej pozycji pojazdu trakcyjnego (jednego lub wielu jednocześnie). Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • lokalizacja GPS położenia pojazdu we wskazanej przez użytkownika dacie i godzinie,
 • wskazanie pozycji pojazdu wraz z danymi takimi jak numery liczników, GPS, data i czas, stany liczydeł,
 • tworzenie tras na podstawie lokalizacji GPS wraz z symulacją przejazdu po danej trasie,
 • zarządzanie zapisanymi trasami,
 • możliwość obserwacji pojazdu trakcyjnego on-line z wykorzystaniem dodatkowej drogi transmisji dedykowanej dla przewoźnika.

GOSPODARKA TABOROWA

Moduł oprogramowania umożliwiający zobrazowanie aktualnej sytuacji taborowej przewoźnika. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • zarządzanie słownikami zdarzeń eksploatacyjnych,
 • zarządzanie wpisami sytuacji taborowej,
 • zaawansowane filtrowanie wpisów,
 • graficzne zestawienie wpisów,
 • automatyczna synchronizacja danych o sytuacji taborowej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

DANE LICZNIKOWE

Moduł oprogramowania pozwalający na konfigurację źródeł danych oraz na ich pełną akwizycją i weryfikacją. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • konfiguracja źródeł danych,
 • możliwość automatycznego i ręcznego importu danych pomiarowych do systemu,
 • akwizycja i weryfikacja danych pomiarowych,
 • zarządzanie raportami weryfikacji danych (tworzenie harmonogramów automatycznej wysyłki raportów),
 • podgląd ciągłości danych dla każdego licznika lub pojazdu trakcyjnego w pełnej przestrzeni czasowej wraz z informacjami o ich zaburzeniach,
 • zarządzanie stanami liczników,
 • status aktywności liczników,
 • wskaźnik kompletności danych (KPI),
 • replikacja danych polegająca na przekazywaniu niezmodyfikowanych plików źródłowych na inne serwery FTP.

STATYSTYKI

Moduł oprogramowania przedstawiający statystyki zarejestrowanych danych pomiarowych w różnych zestawieniach. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • rejestr obiektów,
 • rejestr energii,
 • rozkład energii,
 • Eco parking,
 • rejestr napięć *,
 • rozkład napięć *,
 • wskaźnik aktywności użytkowników systemu (WAU).

ADMINISTRACJA

Moduł oprogramowania pozwalający na wykonywanie różnego rodzaju konfiguracji dotyczących pracy z systemem. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 • zarządzanie użytkownikami systemu wraz z kontrolą uprawnień,
 • zarządzanie rejonami pracy,
 • zarządzanie dokumentami,
 • zarządzanie zestawami uprawnień,
 • zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi oraz wiadomościami (moduł wymiany informacji),
 • logi systemowe,
 • pomoc techniczna.

WEB SERWIS

Zestaw narzędzi służący do komunikacji systemu Hermes z innymi systemami za pośrednictwem protokołu SOAP. Dostępne metody pozwalają na wyświetlanie danych dot. liczników, pojazdów trakcyjnych, historii zamian liczników, stanów liczników oraz statystyk. Ponadto WebSerwis systemu Hermes zawiera dedykowane narzędzia do oceny i weryfikacji poprawności importu danych oraz ich analizy.

BAZA TECHNICZNA *

Moduł oprogramowania pozwalający na podgląd informacji technicznych pozyskiwanych z liczników oraz na tworzenie i przeglądanie raportów dla zarejestrowanych wartości jednominutowych w trzech wersjach tj. minimalnej, średniej i maksymalnej. Do wartości tych należą:

 • napięcie,
 • prąd,
 • prędkość (GPS),
 • wysokość nad poziomem morza.

OMT - OPROGRAMOWANIE MONITOROWANIA TECHNICZNEGO *

Dedykowany zestaw narzędzi rozszerzający funkcje systemu HERMES oraz licznika energii elektrycznej, pozwalający na obserwację w czasie rzeczywistym danych pochodzących z licznika wraz z prezentacją ich w postaci krzywych dynamicznych oraz zobrazowania na mapie.

* moduł/funkcjonalność dostępna tylko dla danych pochodzących z liczników EM3000 wersja 2 i 3, firmy SESTO


ITAS - misja

Chcemy poprzez swoje produkty i rozwiązania promować najnowsze technologie internetowe w szerokim tego słowa znaczeniu. Chcemy być firmą dla wszystkich, starając się realizować wszelkie projekty, takie jak: systemy zarządzania treścią, systemy analityczne, systemy bazodanowe ale także wyszukiwarki (np. ofert turystycznych), systemy rezerwacji on-line czy systemy sprzedaży.

Więcej »

rozwiązania dla kolei

Od wielu już lat nasza firma wspiera branżę kolejową oferując zaawansowane systemy informatyczne służące do analizy energii elektrycznej zużywanej (lub oddawanej do sieci) na cele trakcyjne. Systemy te są pomocne przy optymalizowaniu procesów zamawiania mocy i energii, a także w wykonywaniu analiz przekroczeń mocy umownej i zużycia energii w podziale na pojazd trakcyjny. Poprzez współpracę z licznikiem energii elektrycznej, umożliwiają też śledzenie pozycji pojazdów trakcyjnych na mapie oraz monitorowanie zdarzeń związanych z ich zasilaniem.

Więcej »

rozwiązania dla turystyki

Specjalizujemy się w tworzeniu profesjonalnych systemów wyszukiwania i prezentacji ofert turystycznych, przeznaczonych zarówno dla małych biur podróży jak i większych portali. Tworzymy również strony internetowe oraz zajmujemy się doradztwem w zakresie informatyzacji biur i agencji turystycznych. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej branży oraz indywidualne podejście do każdego klienta zaowocowały nawiązaniem współpracy z dziesiątkami biur podróży, dla których świadczymy szereg usług informatycznych.

Więcej »